logo-white
Mã giới thiệu:
Quản lý mục tiêu
Quản lý mục tiêu Tài chính cá nhân theo 3 tầng Tháp tài sản
An toàn tài chính
Mục tiêu
Ưu tiên
Tiết kiệm/Tháng
Giá trị ước tính
Ngày hoàn thành
Trạng thái
Thiết lập các mục tiêu dưới đây để hoàn thiện mục tiêu An toàn tài chính nhé!
Quỹ dự phòng
Kế hoạch bảo hiểm
Tích luỹ tài chính
Mục tiêu
Ưu tiên
Tiết kiệm/Tháng
Giá trị ước tính
Ngày hoàn thành
Trạng thái
Thiết lập các mục tiêu dưới đây để hoàn thiện mục tiêu Tích luỹ tài chính nhé!
Kế hoạch mua Bất động sản
Quản lý nợ vay
Kế hoạch đầu tư cho tương lai
Kế hoạch con
Kế hoạch nghỉ hưu an nhàn
Tự do tài chính
Mục tiêu
Ưu tiên
Tiết kiệm/Tháng
Giá trị ước tính
Ngày hoàn thành
Trạng thái
Thiết lập các mục tiêu dưới đây để hoàn thiện mục tiêu Tự do tài chính nhé!
Kế hoạch Tự do tài chính
Kế hoạch Thừa kế di sản
Kế hoạch Tối ưu thuế
Kế hoạch Từ thiện cộng đồng
logo
© 2023 by OneSecond.
Kết nối với chúng tôi:
fbfbfb
mess
zalo